Chantal Kleinjan – Groningen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Retraites

Betalingsvoorwaarden

Door het betalen van het inschrijfgeld/ eerste termijn verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden en is de inschrijving definitief.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering door de deelnemer kan tot twee maanden voor aanvang kosteloos. Een eventueel betaald voorschot wordt geretourneerd. Indien het retreat niet kan plaatsvinden, buiten schuld van praktijk embrace yourself, dan is de oorspronkelijke datum van het retreat bindend voor de annuleringsperiode zoals hier vermeld. In deze onwaarschijnlijke situatie (bijvoorbeeld overheidsmaatregelen) wordt de retraite verschoven naar een later moment.

Bij annulering door de deelnemer binnen twee maanden voor aanvang wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.


Bij annulering door de deelnemer binnen een maand voor aanvang wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
Als de deelnemer nog niets betaald heeft, is deze verplicht om alsnog het verschuldigde bedrag over te maken.

  • stel je moet last minute afzeggen door bijvoorbeeld ziekte, dan heb je geen recht op terugbetaling, maar mag je wel deelnemen aan een retraite op een ander moment.

Voorwaarden

-Bij onjuiste en/of niet tijdige betaling heeft praktijk embrace yourself het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn/haar betalingsverplichting.
-NB Bij inschrijving korter dan 14 dagen dient het volledige factuurbedrag voor aanvang van het weekend te zijn voldaan.

-De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Als er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider(s). Twijfel je over deze? Neem dan eerst contact met me op voordat je je reservering definitief maakt.
-Praktijk embrace yourself doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie die tijdens het weekend gedeeld wordt juist en volledig is. Praktijk embrace yourself kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.
-Praktijk embrace yourself kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname aan de retraites. De deelnemer blijft hier te allen tijde zelf verantwoordelijk.
-De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.
-Praktijk embrace yourself heeft het recht een weekend of dagretraite te annuleren als daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent(en), en te weinig aanmeldingen. In geval van annulering door Praktijk embrace yourself heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het al betaalde bedrag. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
-Praktijk embrace yourself behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van retraites. Als het bedrag al betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Praktijk embrace yourself. In het geval van een retraite adviseer ik de deelnemer om een reisverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness training

Aanmelden voor een training verloopt via een aantal vaste stappen en regels. Hier vind je alle informatie.

VERWERKING VAN JE AANMELDING VOOR EEN TRAINING

Je meldt je aan door het aanmeldingsformulier bij de training van je keuze aan te klikken, in te vullen en te verzenden. Je ontvangt een bevestiging van aanmelding op je e-mailadres van de trainer. Hiermee is de aanmelding definitief.

Na je aanmelding ontvang je een factuur. De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Indien u de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, behouden wij het recht uw gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. Uw betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.

ANNULERING

Na het definitief worden van de aanmelding geldt de volgende annuleringsregeling. Tot vier weken voor aanvangsdatum wordt € 35,- in rekening gebracht. Bij annulering van vier weken tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het cursusgeld. Binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk.

Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen.

Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt praktijk embrace yourseld zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip cq. de training te annuleren. In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.

Overige voorwaarden

Ten tijde van een lockdown tijdens de training, zullen de lessen online worden voortgezet.

KOSTEN EN MATERIAAL

Het cursusgeld staat vermeld bij iedere training op de website. Cursusmateriaal en eventuele BTW is inbegrepen. Tenzij anders vermeld.

  • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training en bijbehorende materialen toe aan degene bij wie het intellectuele eigendom ligt binnen praktijk embrace yourself. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze persoon mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.
  • Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.

VERGOEDING DOOR ZORGVERZEKERAAR

Via deze link kom je op een overzichtspagina met informatie over de vergoeding van een mindfulnesstraining bij de verschillende zorgverzekeraars. Deze overzichtspagina wordt ieder jaar bijgewerkt, zodat de vergoedingen en premies actueel blijven. Om zeker te zijn van vergoeding is het goed om contact op te nemen met de zorgverzekeraar. Chantal Kleinjan voldoet aan de kwaiteits-eisen die door een zorgverzekeraar gesteld worden aan een mindfulness trainer.

VERTROUWELIJKHEID

De ingestuurde persoonlijke gegevens en de verstrekte persoonlijke informatie bij het kennismakingsgesprek worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en niet met derden gedeeld. Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Ook wordt van de deelnemer aan een (online) training de besproken persoonlijke informatie van andere deelnemers vertrouwelijk te behandelen en deze niet met derden te delen.

DISCLAIMER

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training kan de trainer geen verantwoordelijkheid nemen.

Aansprakelijkheid

Praktijk embrace yourself kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

Klachten

Indien er een klacht is, wordt de klachtenregeling van kracht. Deze is te vinden op de website van de beroepsvereniging voor Mindfulnesstrainers, VMBN.

Algemene voorwaarden cursussen, workshops, groepslessen en behandelingen

annuleringsvoorwaarden

. Annulering

  1. Annulering van afspraken dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
  2. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
  • –  Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
  • –  Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag de afspraak verschuldigd.

– Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.

– Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.

– Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

– De zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.